Ani skladník už nemá čas přečíst si Vergilia v originále

Orosius prebal nova

aneb edice pro čtenáře, kteří se dnešní uspěchané době navzdory mají chuť vracet ke klasické literatuře, či dokonce objevovat díla autorů v češtině dosud nepublikovaných. To vše jim chceme nabídnout v nových moderních překladech.

Edice Antika vznikla jako doplněk a rozšíření dosavadní bohaté ediční činnosti Arga na poli společenskovědní literatury. Nejblíže má nejspíš k řadě Memoria medii aevi – Paměť středověku, už proto, že jde takříkajíc ad fontes. Stále pestřejší nabídka titulů vedla k tomu, že Paměť středověku původně orientovaná především na středověké kroniky se časem rozrostla o další „podřadu“ zaměřenou na literární a poetické texty s názvem Litteraria et poetica.

Dá se říci, že podobným způsobem vznikla i samostatná edice Antika. Některé texty, o nichž jsme totiž původně uvažovali do Paměti středověku, se daly buď dobou svého vzniku nebo i tématem zařadit stejně tak už k literatuře středověké, jako pozdně antické.

Titul č. 1 – Paulus Orosius aneb Na přechodu mezi středověkem a antikou

Rozsáhlá kronika pozdně antického historika Paula Orosia († kolem 418) Dějiny proti pohanům, již v roce 2018 spolu s Bořivojem Markem přeložila a k vydání připravila profesorka Bohumila Mouchová, se nabídla jako ideální první titul nové řady. Je v ní obsažena dvojznačnost, autorův pocit kulturní sounáležitosti s římskou civilizací a zároveň již příslušnost k novému křesťanskému světovému řádu, cítíme tu autorovu obavu z barbarů a přitom v mnoha pasážích promlouvá jeho provinciální původ, který dílu dodává specifickou, vůči Římu kritickou perspektivu. V koncepci světových dějin se Orosius inspiroval svatým Augustinem, zvláště jeho historicko-eschatologickou tezí o vítězství Boží obce nad obcí pozemskou, hojně však citoval kromě Písma i z antických autorů. A naopak bez Orosia by se později neobešly texty mnoha středověkých historiků či učenců, např. Oty z Freisingu či Isidora ze Sevilly. Zdá se, že jako jistý mezník či přechod od středověku k antice jsme si v případě Orosia nemohli vybrat lépe.

S antikou to však myslíme vážně, jak dokazuje pohled do edičního plánu na nejbližší období.

Titul č. dvě Marcus Tullius Cicero, Výbor z korespondence aneb Klasik nad klasiky

Není snad klasičtějšího autora než Marcus Tullius Cicero (106–43 př. n. l.), státník, řečník a spisovatel, v jehož díle se dovršila řecko-římská kulturní syntéza. „Ciceronská latina“ byla ideálem v době humanistické a Cicero je dodnes pokládán za nejvýznamnějšího latinského prozaika. Výbor z jeho korespondence, plánujeme jako dvojsvazkový, vyjde postupně v letech 2019 a 2020/2021 a měl by zahrnout okolo 600 nejvýznamnějších dopisů.

Příprava každého nového svazku vyžaduje hodně času a péče jak ze strany překladatelů a editorů, tak redakčního týmu, nicméně již teď čtenářům můžeme skutečně slíbit nejen onoho Vergilia zmíněného v s mírnou nadsázkou v úvodním titulku, konkrétně nový překlad eposu Aeneis od Michala Ctibora, ale i řadu dalších významných antických autorů.

Doufáme, že knihy z edice Antika si najdou čtenáře napříč generacemi, ostatně jedná se o literaturu, jejíž kvality prověřil čas a my věříme, že má co nabídnout i dnešnímu čtenáři.